YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü il müdürlükleri ve bağlı
yurt müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca (Ek-1)
tabloda dağılımı gösterilen Güvenlik Görevlisi, Bakım Onarım Personeli, İklimlendirme
Görevlisi/Kaloriferci ve Temizlikçi meslek kolunda daimi süreli işçi ile Temizlikçi meslek
kolunda Engelli ve Eski Hükümlü işçi alınacaktır.
1. İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6. Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru
yapabilir.
9. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla
belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamak,
11. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan “işe alınacağı hizmet alanında”
istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık
kuruluşlarından temin edilecek “çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca
bulunmadığına dair sağlık raporu” istenecektir.
12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi fesh edilecektir.
13.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav
sürecinin her aşamasında idarece sonlandırabilecektir.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. Kurumumuz taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak Güvenlik, Bakım-Onarım
ve İklimlendirme Personeli ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyindeki KPSS puanıyla Sözlü
Sınav sonucuna göre belirlenecektir
2. Lise mezunları için; 2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve P94 puan türünden en az
60 puan almış olmak.
3. Temizlikçi, Engelli ve Eski Hükümlü İşçiler için; ilköğretim düzeyinde, açık iş
sayısının üç katı olarak noter huzurunda Kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda
belirlenen adaylar Sözlü Sınava tabi tutulacaktır.
4. Güvenlik Görevlisi ve İklimlendirme Görevlisi/Kaloriferci için Vardiyalı çalışmaya
engel durumu olmamak
3. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1. İŞKUR tarafından Kurumumuza gönderilecek Sözlü Sınav için nihai listede yer alan
adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme
işlemleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet
adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
4. SINAV VE KURA İŞLEMLERİ
1. Güvenlik, Bakım-Onarım ve İklimlendirme Personeli için; İŞKUR’da ilan edilecek
nihai listede yer alan adayların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet
adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı notunun
belirlenmesinde; KPSS puanının %70’i, sözlü puanın %30’u alınmak suretiyle başarı sırası
belirlenecektir. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş
sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe
başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki
kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
3. Temizlikçi, Engelli ve Eski Hükümlü İşçi için; İŞKUR tarafından Kura Çekimi
yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, Kura Çekim Yeri ve Tarihleri (Ek-1)
listede yer almaktadır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde
kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından Kura ile açık iş sayısının 3 katı
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar (www.yurtkur.gsb.gov.tr)
internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4. Kura Çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü
sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle
bildirim yapılacaktır. Sözlü Sınav Yeri ve Tarihleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet
adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı
puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday
belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten
ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme
yapılacaktır.
5. Sözlü sınav adayların mesleki bilgi ve görevle ilgili bilgi ve becerilerine ilişkin
konularda, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve
eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
6. Yapılan sınavlar sonucunda Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar;
(www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
5. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü
içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştığı tarihten
itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile
bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan
itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak
6. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri
belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak
başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya
doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar
(durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri
kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Belgeleri teslim alınan adayların, Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı
tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu
durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini göreve başlamaları
sağlanacaktır.
7. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale
getirilecektir. İşe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
*Alım yapılacak Ek liste www.yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer almaktadır. Uygun olan adayların
başvurularını İŞKUR üzerinden www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*