t.c yarğıtay başkanlığı 110 sözleşmeli personel alımı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu

BaĢkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun DeğiĢik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların “Sınav ġartı” baĢlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aĢağıdaki tabloda belirtilen sözleĢmeli pozisyonlara, 2016 yılı KPSS puanları esas alınarak, BaĢkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucunu göre personel alınacaktır.

I-POZİSYONLAR

SIRA NO
POZİSYON İSTENEN KPSS PUANI
MEZUNİYET DURUMU
POZİS YON SAYISI
1 Sözleşmeli Zabıt Katibi
KPSSP3 Lisans 10 KPSSP93 Önlisans 32 KPSSP94 Ortaöğrenim 10 Toplam 52 2 Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) KPSSP93 Önlisans 20 KPSS94 Ortaöğrenim 25 Toplam 45
3 Sözleşmeli Teknisyen (Tesisat)
KPSS94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüĢ olmak

3

Sözleşmeli Teknisyen (Asansör)
KPSS94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüĢ olmak

1

Sözleşmeli Teknisyen (Marangoz)
KPSS94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüĢ olmak

1
Toplam 5 4 Sözleşmeli Mühendis (Elektirik) KPSSP3 Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak 2 Sözleşmeli Mühendis (İnşaat) KPSSP3 Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak 1 Sözleşmeli Mühendis (Makine) KPSSP3 Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak 2 Toplam 5 5

Sözleşmeli Mütercim – Tercüman
KPSSP3 Ġngilizce MütercimTercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden, yada denkliği kabul edilen okullardan mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

3
Toplam 3 GENEL TOPLAM 110

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI a) Başvuru Tarihi : BaĢvurular, 29/01/2018 tarihinde baĢlayıp, 02/02/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle(saat 17.00’de) sona erecektir.
2 / 7

b) Başvuru şekli: BaĢvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, Ģahsen veya posta yoluyla yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacaktır.

III- BAŞVURU ŞARTLARI : A- GENEL ŞARTLAR: a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartlara haiz bulunmak. b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaĢlılık aylığı almıyor olmak. c) SözleĢmeli Zabıt Katibi, SözleĢmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve SözleĢmeli Teknisyen pozisyonları için; BaĢvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 35 yaĢını bitirmemiĢ olmak. (Doğum tarihi 02/02/1983 ve sonrası olanlar) d) SözleĢmeli Mühendis ve SözleĢmeli Mütercim pozisyonu için; BaĢvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 40 yaĢını bitirmemiĢ olmak. (Doğum tarihi 02/02/1978 ve sonrası olanlar) e) 2016-KPSS (B grubu) sınavına girmiĢ olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almıĢ olmak. f) ArĢiv araĢtırması sonucu olumlu olmak.
g) Kamu Kurum ve KuruluĢlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleĢmeli olarak çalıĢmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleĢmeleri feshedilenler veya sözleĢme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleĢmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
B- ÖZEL ŞARTLAR ve DİĞER HUSUSLAR; 1-SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN; a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksek okulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) b) Yukarıda sayılanlar dıĢında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, baĢvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluĢlarınca
3 / 7

düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak (bu belgelerin fiziken BaĢkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir.) veya Örgün eğitim sırasında, bilgisayar eğitimi alındığını ve bu dersten baĢarılı olunduğunu belgelemek (transkript ve benzeri belgelerin fiziken BaĢkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir), bu belgeler baĢvuru bitimini takiben istenilecek olup, konuyla ilgili olarak www.yargitay.gov.tr internet adresinden ayrıca duyuru yapılacaktır. c) BaĢvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır. d) Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. e) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama iĢaretlerine uygun olarak, yanlıĢsız, vuruĢ hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek Ģartı aranacaktır. f) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlıĢ yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu iĢlem yapılırken yanlıĢ yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü Ģartını taĢımadığı kabul edilecektir.)
g) KPSS sınavından alınan puanların % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karĢılığı oluĢan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan baĢlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kiĢilerin tamamı mülakata çağrılacaktır. h) Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır. i) Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınav puanının % 35’i ile mülakat sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai baĢarı listesi belirlenecektir.

4 / 7

2-SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) KPSS puanları esas alınarak, en yüksek puandan baĢlamak üzere, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kiĢilerin tamamı mülakata çağrılacaktır. b) Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır. c) Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai baĢarı durumu belirlenecektir.

3-SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN; a) Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüĢ olmak b) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan baĢlamak üzere ilan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kiĢilerin tamamı sınava kabul edilecektir. c) Mülakat sınavı: Mesleki Bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır. d) Adayın aldığı KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai baĢarı listesi belirlenecektir.

4- SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN; a) Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik, ĠnĢaat ve Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği, Yükseköğretim Kurumlarınca kabul olunan yurtdıĢı öğretim kurumlarından mezun olmak.
5 / 7

b) Elektrik, ĠnĢaat ve Makine Mühendisi olarak en az 2 yıl deneyimi olmak (mesleği ile ilgili çalıĢılan süreler belgelenecek.) c) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan baĢlamak üzere ilan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kiĢilerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır. d) Mülakat sınavına çağrılacak adaylardan, mesleğiyle ilgili çalıĢmalarını gösterir belgeleri BaĢkanlığımıza fiziki olarak göndermeleri istenilecektir. Konuyla ilgili olarak www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyuru yapılacaktır. e) Mülakat sınavı; Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır f) Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai baĢarı durumu belirlenecektir

5-SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN; a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Ġngilizce MütercimTercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. b) Akıcı bir dile sahip olmak.
c) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan baĢlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 puanı eĢit olan adayların sıralamasında, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kiĢilerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır. d) Mülakat sınavı; Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. e) Adayın aldığı KPSS puanının % 30 u, YDS puanının % 30 u, Mülakat sınav puanının % 40 ı alınarak nihai baĢarı puanı belirlenecektir.

6 / 7

C- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR a) Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de BaĢkanlığımıza fiziken teslim etmeleri istenilecektir. b) Mülakat sınavında baĢarılı sayılabilmek için, mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. c) Sonuçlar www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. d) Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve baĢlamayanların yerine, nihai baĢarı puanına göre en yüksek puandan baĢlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. e) Aranılan Ģartları taĢımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama iĢlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre iĢlem yapılacaktır.
IV-ÜCRET

POZİSYON ÖĞRENİM DURUMU
MESLEKİ TECRÜBESİ
01/01/2018 Brüt Ücret
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ
YÜKSEK ÖĞRENĠM VE LĠSANS
5 YILDAN AZ 2.438,88 TL.
LĠSE VE DENGĠ 5 YILDAN AZ 2.392,22 TL.
SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ)
LĠSE VE DENGĠ, YÜKSEK ÖĞRENĠM LĠSANS
5 YILDAN AZ 2.287,23 TL.
5 – 10 YIL ARASI 2.322,17 TL.
SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS
LĠSANS
5 YILDAN AZ 4.084,91 TL.
5-10 YIL ARASI 4.177,92 TL.
SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM TERCÜMAN
LĠSANS
5 YILDAN FAZLA 3.564,59 TL.
3-5 YIL ARASI 3.386,70 TL.
0-3 YIL ARASI 3003,30 TL.
SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN
MESLEK LĠSESĠ
5 YILDAN AZ 2.562,79 TL.
5 – 10 YIL ARASI 2.632,65 TL.

7 / 7

NOT: a) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleĢmeleri feshedilir. b) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleĢmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi olarak özel sektörde Mütercim-Tercüman olarak geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır. c) Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunlarından Yabancı Dil Sınavına (YDS) göre (A) düzeyinde dil bildiğini belgelendirenlerin tavan ücretleri, mesleki tecrübeye göre belirlenen tavan ücretlerin %10’u oranında artırılarak tespit edilir.

İLETİŞİM:

Tel: 416 02 81 – 416 02 88

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*