ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI ORMAN MÜHENDİSİ ALIM İLANI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI ORMAN MÜHENDİSİ ALIM İLANI
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve
Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 50 adet mühendis (orman
mühendisi) alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle
işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün
www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler
iptal edilecektir.
1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip
olmak.
b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah
kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak. (Atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
ç) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP3) en az 70 puan almış
olmak.
d) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun
olmak.
2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE
İLANI
Başvurular 05.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/
adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak
alınacaktır. Başvuru işlemleri 14.09.2018 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle
uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla
10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama
sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların
olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.
Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde
yer alabilecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 24.09.2018
tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SÖZLÜ VE UYGULAMALI
SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati
24.09.2018 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve uygulamalı
sınavlar 08.10.2018 – 19.10.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar uygulama sınavına gelirken yanlarında;
a) Başvuru formu, (http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresinde doldurulan formun
çıktısının ıslak imzalı hali)
b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
bulundurmak zorundadır.
4 . SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
1- Sözlü sınav konuları;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 10 puan
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 10 puan
c) Genel kültürü ve genel yeteneği, 10 puan
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, 10 puan
b)Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı
faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, orman sağlığını tehdit
eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin
uygulamalar yaptırılması, 10 puan
c)Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,
10 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye
yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması, 10 puan
d) Ormancılık hukukuna yönelik uygulama yaptırılması, 10 puan
e) Coğrafi bilgi sistemlerine yönelik uygulama yaptırılması, 10 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve
uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan
alanlar başarılı sayılır.
5 . ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, 2016-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asıl ve yedek olarak
başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı
bildirimde bulunulmayacaktır.
Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr
adresinde ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan
anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır. İlan olunur.
EKİ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste

UNVAN :MÜHENDİS
TEŞKİLATI :TAŞRA
SINIFI :THS
DERECE :5
İL ADET
ADANA 2
OSMANİYE 2
ÇORUM 2
TOKAT 1
BOLU 2
DÜZCE 2
HAKKARİ 1
BİTLİS 1
BİNGÖL 1
ARDAHAN 1
ERZURUM 2
İZMİR 2
MANİSA 1
KASTAMONU 11
SİNOP 4
KÜTAHYA 3
EK

1
MERSİN
3
MUĞLA
2
AYDIN
2
ZONGULDAK
3
KARABÜK
1
BARTIN
1
TOPLAM
5
0

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*