MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2017 YILI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2017

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2017 YILI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU
Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2017

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma Adresi :
MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA Posta Kodu : 06620
İrtibat Telefonu :
(0312) 562 05 43 (Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)
Fax Numarası : (0312) 319 43 67
Genel Ağ (İnternet) Adresi
: www.msb.gov.tr

– 1 –

İÇİNDEKİLER

1. GENEL HUSUSLAR 2
2. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ 3
3. BAŞVURU 4 a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 4 b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 5 c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 6 ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? 6 d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır? 6
4. SEÇİM AŞAMALARI a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 7 b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 7 c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 8 ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 9 d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 9 e. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? 10 f. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır? 10 g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 11 5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI 12-14
6. TABLOLAR
TABLO-1 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kapsamında Alımı Yapılacak Sınıf ve Branşlar.
15-18
TABLO-2 Boy-Kilo Oranlarını Gösteren Tablo. 19
TABLO-3 Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi ile Doldurma Talimatı. 20-21
TABLO-4 Fiziki Yeterlilik Testi Puanları. 22
TABLO-5 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile Doldurma Talimatı. 23-25
7. Sağlık Kurulu Muayenesi Hastane Sevk Belgesi. 26-27

– 2 –

1. GENEL HUSUSLAR:

a. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2017 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş, ayrıca K.K.K.lığında halen sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapanlardan uzman onbaşı/uzman çavuşluğa temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.

b. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı kararları doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.

c. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirmeler http://www.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak, başvuralar da yine aynı adresten yapılacaktır.

ç. Ayrıca adaylar, idarece uygun görüldüğü ve gerekli şartları taşıdığı takdirde, Özel Kuvvetler Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmayı tercih edebilecektir.

d. Uzman erbaş başvuruları, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

e. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları; MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyuru yapılacak merkezde icra edilecektir. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar ilgili sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihinde 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Uzman Erbaş Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar” kararlı sağlık raporunu alacaklardır.

f. Seçim aşaması sınav tarihleri http://www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile tebligat yapılmayacaktır.

2. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ: Değerli Adaylar;

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Uzman Erbaş Olma Süreci;

(1) Başvuru, ön fiziki kontrol, kayıt-kabul, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşur.

(2) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların dosyaları atamaları yapılmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilecektir.

(3) Dosyaların teslim alınmasını müteakip belirtilen esaslar çerçevesinde uzman erbaş adayının ataması yapılır ve atama tebligatları eğitim başlangıç tarihinden önce adayın yazışma adresine gönderilir. Uzman erbaş adayı atama tebligatında belirtilen tarihte atamasının yapıldığı sınıf okulu, eğitim merkezine katılmak zorundadır.
– 3 –

(4) Yedi gün içerisinde sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz. Bu durumda olan adayların, müteakip yıl yeniden açılacak olan uzman erbaş temini sınavlarına müracaat etmesi ve yapılacak olan sınavlardan başarılı olması gerekir.

(5) Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi taahhüt senedinin imzalanarak verildiği tarihtir. İlk taahhüt senedi; iki yıldan az, beş yıldan fazla olamaz.

b. Özlük Hakları;

(1) Uzman erbaşların giyecekleri devlet tarafından sağlanır. Giyim, kuşam istihkakları Millî Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir, kıyafetleri TSK Kıyafet Yönetmeliği’ne göre düzenlenir. (2) Uzman erbaşların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin alma hakları vardır. Bu müddete yol izni dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. On beş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;

(a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

(b) Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

(c) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,

(ç) En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler ilgili mevzuat esaslarına göre düzenlenir.

(3) Uzman erbaşlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Uzman erbaşların ilk sözleşmeleri 2 yıldan az 5 yıldan fazla olmamak üzere yapılır ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami 52 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

(5) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

(6) Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

(7) Uzman onbaşılardan bir yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra, istekli oldukları ve görevdeki başarısı sicil belgesi ile tespit edilen ve haklarında olumlu kanaat bulunanlar uzman çavuşluğa, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek kontenjan oranında yapılacak sınavlarda başarılı olan uzman çavuşlar astsubay çavuşluğa naspedilirler.
– 4 –

(8) Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ekli EK-1 sayılı aylık gösterge tablosu üzerinden aylık ödenir. Uzman çavuşlar 10’uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11’inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar.

(9) Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler Hizmet Tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı TSK Personel Kanunu esaslarına göre; tayın bedeli 2155 sayılı “Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun” esaslarına göre ödenir.

UYARI: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 12’nci md. “f” fıkrası gereğince, “Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar.”

3. BAŞVURU a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Uzman erbaşlık için aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; Uzman Onbaşı olarak sadece Piyade Sınıfı Komando Branşına, Uzman Çavuş olarak ise TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda (en fazla 5 tercih) başvuru yapacaklardır.
Başvuru Koşulları:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, (2) Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
(a) Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(3) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Kasım 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
(4) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmibeş (25) yaşını bitirmemiş (26 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
(5) Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,
(6) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(7) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak, (8) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, (9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. (10) Ayrıca; (a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın
– 5 –

veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
(11) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
(12) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
(13) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
(14) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-3) 80 ve üzeri not almış olmak (Uzman Erbaş Yönetmeliğinde bulunmaktadır),

(15) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.) (16) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak, (17) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir. (18) Halen Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.
(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 25 yaşında olmak (26 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.

(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar başvurularını 15 Aralık 2017 tarihine kadar http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. (Seçim aşamaları
– 6 –

tarihleri bilahare internet adresinden bildirilecek olup adayların adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.)
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.
(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
(4) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple www.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

(5) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır. NOT- 1 : Sözleşmeli er olarak görev yapan adaylar, başvuru için www.msb.gov.tr adresindeki “Askerlik Bilgileri” kısmında “Askere Sevk Tarihi” alanına “Sözleşme Başlangıç Tarihi”, “Terhis Tarihi” alanına ise “Sözleşme Bitiş Tarihini” yazacaktır.

2 : Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyurulacak sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacak, (2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılacak İşlemler Nelerdir?
(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği Uzman Erbaş Yönetmeliğinde bulunan nitelik belgesi, belirtilen esaslara göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. (2) Silahaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askerî mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf, mühürsüz ve uygun doldurulmamış nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.
UYARI: 80 puanın altında not almış olanlara nitelik belgesi tanzim edilmeyecek, adaya tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir. (3) Birlik Komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.
– 7 –

(4) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.
(5) Adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak, sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanacaktır?
(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, http://www.msb.gov.tr internet (genel ağ) adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).
(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.
4. SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınav Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Sınav aşaamları aşağıda belirtilmiş olup, sınavlara başvuru şartlarını taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylar katılacaktır. (1) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

(2) Ön fiziki kontrol (boy ve kilo oranlarının TABLO-3’e göre kontrolü),
(3) Yazılı sınav,
(4) Fiziki yeterlilik testi (TABLO-4),
(5) Mülakat,
(6) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? (1) Başvurusu kabul edilen adaylardan; terhis olmuş adaylar MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/Ankara), halen askerlik görevini yapan adaylar ise (ulaşım açısından kolaylık sağlamak maksadıyla) sınav çağrı bilgilerinde kendilerine tebliğ edilecek sınav merkezlerinde, sınavlara katılacaklardır. Sınav tarih ve çağrıları http://www.msb.gov.tr internet adresinden adaylara duyuru yapılacaktır.

– 8 –

(2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi Metro İstasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne tükenmez kalem ile aday numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

UYARI: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında arkalı/önlü fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.
(2) Sınava Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,

(3) Diploma aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma bulunmuyor ise geçici mezuniyet belgesinin aslı veya bir adet fotokopisi; diploma ve geçici mezuniyet belgesi de bulunmuyor ise okul tarafından onaylı öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi, e-devletten alınmış olan öğrenim durum belgesi),
(4) Askerlik hizmetini çavuş olarak yapanlar için varsa çavuş diploma sureti,
(5) Askerlik hizmeti devam eden adaylar için askerlik durum belgesi,

(6) Askerlik hizmeti sona eren adaylar için terhis belgesinin aslı veya askerlik şubesinden onaylı sureti,

(7) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, ustalık ve kalfalık belgesi, bonservis, başarı belgesi ve benzeri belgelerin asılları ve birer fotokopileri,

(8) Şehit/gazi kendisi, eşi veya çocuğu olduğunu belirten aday; Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu
Dikimevi Metro İstasyonu
AŞTİ’den ANKARAY ile Dikimevi’ne gelinebilir. Dikimevi metro istasyonundan yürüyerek MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gelinebilir.
MSB.PER.TEM. D.BŞK.LIĞI
Toplam Mesafe : 400 m.
– 9 –

kurumlarına mensup ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisi,

(9) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmeti devam eden adaylar; ilgili birlik komutanı veya kurum amiri tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde getireceklerdir. (Örneği TABLO-3’tedir)

(10) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk için).

AÇIKLAMA: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapılmış olanlar, Nüfus Müdürlüklerinden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ıslak imzalı) belgelerini beraberinde getireceklerdir.

(11) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisini beraberinde getirecektir.

(12) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu: Güvenlik soruşturmasına esas olan form, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun, 2 suret bilgisayar ortamında önlü-arkalı doldurulmuş olarak getirilecektir (Örneği TABLO-5’tedır).

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilecektir.

(2) Ön Fiziki Kontrol:

Adayların boy ve kilo oranları kontrol edilecektir.

(3) Yazılı Sınav Uygulama Esasları:

(a) Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alınacaktır.

(b) Seçim aşamasına çağrıldığı gün gereken şart kriterleri sağlayan adaylar eğitim seviyelerine uygun sınavlara tabi tutulacaktır.

(c) Yazılı sınav 5 soruluk açık uçlu soru olup, Matematik ve İnkılap Tarihi konularından olacaktır.

(ç) Yazılı sınavlar eğitim seviyesine göre değerlendirileceğinden uzman onbaşı ve uzman çavuş yazılı sınavları ayrı ayrı günlerde yapılacak şekilde planlanacaktır.

(4) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları (FYT):
(a) FYT, uzman erbaş adaylarının çabukluk, çeviklik ve kuvvet özelliklerini belirleyen testler olup şınav, mekik ve hedef koşusu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar ile ilgili detaylı çizelge TABLO-4’te bulunan FYT kriterleri tablosunda yer almaktadır.

(b) Adaylar, her bir branştan en az 1’er puan almaları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacak, bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılacaktır.

(c) Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır. (ç) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
– 10 –

(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemesi getirmesi gerekmektedir.

(e) FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamasının icra edildiği bölgeyi terk etmeden iletecektir. (Seçim aşamasının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.) İtiraz talepleri aynı gün içerisinde incelenerek karar verilecek, itiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde aday ilgili istasyona gönderilecek, itiraz sonucu adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(f) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

(5) Mülakat : (a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b) Kayıt-Kabul, FYT aşamalarından sonra aynı gün içerisinde mülakat uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu puan altında not alan adaylar elenmiş sayılacaktır.

(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecek, mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.

d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan uzman erbaş temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından; uzman onbaşı adayları “Komando Olur/Paraşütle Atlar”, uzman çavuş adayları ise “Uzman Erbaş Olur, Komando Olur/Paraşütle Atlar” sağlık raporu, almanız gerekmektedir. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(2) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi (EK) ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş gününde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(3) Sevk belgelerinin geçerlilik süresinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir.

(4) Hastane sağlık kurulundan tarafınıza verilmiş olan Sağlık Kurulu raporlarının bir nüshası ilgili hastane tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilecektir.
(5) Hastaneden olumsuz rapor almanız halinde itiraz etmek için;
– 11 –

Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Buna göre;

Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesin olacaktır. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.
(6) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi www.msb.gov.tr internet adresindeki aday durumu bilgilendirme programından takip edebilirsiniz.

e. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav sonuç puanı; Yazılı Sınav Notu, Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat notlarına göre belirlenecek,

(2) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır.

(3) Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca diğer seçim aşamalarında değerlendirilirler. Bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek,

(4) Sınavlarda başarılı olan adaylara duyuru işlemleri internet üzerinden yapılacak, ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

f. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır?

Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri “Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu” ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması altmış (60) gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sınavlarda başarılı olan adayların listesi, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini http://www.msb.gov.tr adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.

(2) Eğitime katılış tarihleri ve katılışı yapacağı birlik ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinde yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

– 12 –

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların http://www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve bunun gururunu ailenize de yaşatmanız dileğiyle sizleri bekliyoruz. Seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz…
Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu http://www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

– 13 –

5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.
S.No. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
1
Kimlik Bilgileri
T.C. Kimlik Numarası
T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
2 Adı
Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
3 Soyadı
Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
4 Doğum Tarihi
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
5 Cilt Numarası
Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
6 Aile Sıra Numarası
Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
7 Sıra Numarası
Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
8
İletişim Bilgileri
Sürekli İkamet Adresi

Hâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız. 9 İl İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz. 10 İlçe İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
11
E-posta (e-mail) adresi
Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
12
Telefon numarası (cep telefonu)

Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
13
Telefon numarası (ev telefonu)
Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
14

Eğitim Bilgileri
Eğitim durumu
Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. (İlköğretim – Lise)
– 14 –

S.No. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
15

Eğitim Bilgileri
Lise türü
Eğitim durumunuz lise veya üstü ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.
16 Lise bölümü
Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

17
Ehliyet
Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
18
Askerlik Bilgileri
Askerlik statüsü Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.
19
Sevk/Muhtemel Terhis tarihi
Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız muhtemel terhis olma tarihini seçiniz.
20
Görev yapılan Kuvvet Komutanlığı
Askerlik hizmetinizi hangi Kuvvet Komutanlığında yapıyor veya yaptıysanız ilgili Kuvveti Komutanlığını seçiniz.
21
Askerlik yapılan sınıf
Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.
22
Askerlik yapılan branş
Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.
23
Tercihler
Tercih ettiği sınıf/branş
TABLO-1’e bakınız. (En fazla 5 sınıf/branş seçilecek, ihtiyaç halinde K.K.K.lığınca diğer sınıf branşlara yerleştirme yapılabilecektir.)
24
“İdarece uygun görüldüğü ve gerekli şartları taşıdığım takdirde, Özel Kuvvetler Komutanlığı Uzman Erbaş kadrolarında görev yapmayı kabul ediyorum.” seçeneğinden “EVET”, “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

25

Adli sicil kaydı

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)

AÇIKLAMALAR:
1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
2. Çevrimiçi (online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
3. Tebligatlar, http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS) / elektronik posta ile yapılacağından adayların http://www.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodu doğru olarak doldurulmalıdır. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (sınavlar sonrasında da olsa) mutlaka başvuru formunda güncelleme yapınız.
4. Çevrimiçi Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
6. Çevrimiçi Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra ”ONAY” sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” seçeneğine basınız.

7. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

8. Mevcut başvuru bilgilerinizi, “Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

9. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

– 15 –

10. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

11. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.

12. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacak/ duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların http://www.msb.gov.tr genel ağ adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

– 16 –

TABLO-1 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

SINIF BRANŞ ARANACAK NİTELİKLER
Piyade Komando
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, EN AZ İLKÖĞRETİM veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.
Piyade
Havan Manga Komutanı/ Havan Ateş İdare Uzmanı/ Havan İleri Gözetleyici
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.

TOW Manga Komutanı/ MİLAN Manga Komutanı/ OMTAS Manga Komutanı
HZTA Sürücüsü/ ZMA Sürücüsü/ ZTT Sürücüsü
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Tank
Tank Sürücüsü Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmak. ZPT Sü rücüsü
Tank Diğer Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. Tank Nişancısı/ Tank Komutanı

Muhabere

Diğer Branşlar
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.
Ulaştırma Diğer Branşlar
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Topçu
Diğer Branşlar
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.
ZPT Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmak. Ağır Araç Sürücüsü/ Tırtıllı Araç Sürücüsü
Veteriner Diğer Branşlar
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.
– 17 –

SINIF BRANŞ ARANACAK NİTELİKLER
Hava Savunma

Diğer Branşlar
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.
Ağır Araç Sürücüsü Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmak. ZPT

İkmal
Aşçı
En az lise ve dengi okulların tercihen yiyecek içecek hizmetleri (aşçılık-pastacılık); ön lisans kurumlarının tercihen aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, yemek pişirme teknikleri, mutfak yönetimi, gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında öğrenim görenler ve aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olanlar,
Ağır Araç
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Fırıncı
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.
Kasap
Paraşüt
Diğer Branşlar
Sıhhiye
Hafif Araç Sürücüsü
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
İlk Yardım
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.
TABLO-1’İN DEVAMI DEDEVAMI
– 18 –

SINIF BRANŞ ARANACAK NİTELİKLER
Bakım

Ağır Araç
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
İş Makineleri
Kurtarıcı Araç
Tank Tamircisi
Zırhlı Araç Tamircisi
K/M Top/Obüs Tamircisi
Tekerlekli Araç
Hafif Araç
Sahra Hizmet Malzemeleri
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.
Madeni Gövde
Kullanıcı Bakım
Mühimmat
Silah
Temel Bakım
Elektro Optik
TABLO-1’İN DEVAMI DEDEVAMI
– 19 –

SINIF BRANŞ ARANACAK NİTELİKLER

İş Makineleri Operatörü
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ve tercihen G sınıfı ehliyete sahip olanlar,
Diğer Branşlar
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.
Elektrik
Elektrik Güç Kaynağı

Mayın Pulluğu Tank
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Hafif Alaşımlı Sabit Köprü
Yüzücü Şerit Köprü
Motorbot

ZPT
İstihkam Savaş Aracı
Panel Köprü
Mayın Temizleme Tank
Sıhhi Tesisat
Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. Marangoz

İstihkam
TABLO-1’İN DEVAMI DEDEVAMI
– 20 –

TABLO-2
BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-ERKEK
Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg) 164 51 72 165 52 72 166 52 72 167 53 73 168 54 73 169 54 74 170 55 75 171 56 76 172 56 77 173 57 78 174 58 79 175 58 80 176 59 81 177 60 81 178 60 82 179 61 83 180 62 84 181 62 85 182 63 86 183 64 87 184 64 88 185 65 89 186 66 90 187 66 91 188 67 92 189 68 93 190 69 94 191 70 95 192 70 96 193 71 97 194 72 98 195 72 99 196 73 100 197 74 101 198 75 102 199 75 103 200 76 104 201 77 105 202 78 106 203 78 107 204 79 108 205 80 109 206 81 110 207 81 111 208 82 112 209 83 114 210 84 115

NOT: Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm.dir.
– 21 –

TABLO-3

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ
BİRLİĞİ : ADI SOYADI : BABA ADI : RÜTBESİ : TERTİBİ : KUVVETİ : SINIFI : BRANŞI : T.C.KİMLİK NO. :
NİTELİKLER
HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLEN NOTLAR VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI BAŞKAN
SUBAY ÜYE ASTSB. ÜYE 1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi
2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması
3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması
4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati
5. Güvenilme ve Sadakati
6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği
7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı
8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme
9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme
10. Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve Liderlik
NOT TOPLAMI
Kanaat
İmzası
Adı Soyadı
Rütbesi ve Sicil Numarası
Görevi
Düzenleme Tarihi ………………………… nın uzman erbaş adaylığına kabulü UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR. O N A Y (Doldurma talimatının 5’inci maddesinde belirtilen amir tarafından) ÖNEMLİ
NOT 1: (80 ALTINDA NOT ALAN ADAYA NİTELİK BELGESİ VERİLMEZ) NOT 2: (3 AYDAN AZ ÇALIŞILMIŞ HAKKINDA KANAAT OLUŞMAMIŞ ADAYA “HENÜZ BİR KAANAT EDİLEMEMİŞTİR” ŞEKLİNDE NİTELİK BELGESİ DÜZENLENİR.) (Belge Düzenlenirken Bu Bölümü Siliniz)
FOTOĞRAF (ÜNİFORMALI)
– 22 –

TABLO-3’ÜN DEVAMI
DOLDURMA TALİMATI

1. Bu nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. 80 puanın altında not almış olanlara nitelik belgesi tanzim edilmeyecek, adaya tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

3. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine “uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir.” ibaresi yazılır. Heyet personelince; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen Notların ortalaması sicil tam notunun yüzde seksen (% 80) ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen Notlar aynı görev kadro yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir eder ve seçimde etkili olur.

4. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.

5. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin ikinci bölüm dördüncü maddesinde belirtilen personeldir.

6. Nitelik belgesinin onay makamı; müstakil Taburlarda, Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), Müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; MSB ve Gnkur.Bşk.lığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında Personel Başkanlarıdır.

– 23 –

TABLO-4
UZMAN ERBAŞ ADAYLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (FYT) PUANLARI

(*) Hedef koşusu, 35 metre uzunluğu olan parkurda gerçekleştirilir. Aynı kulvar üzerinde ve başlangıç noktasından 15 m, 20 m, 30 m ve 35 m uzaklıklarda hedefler vardır. Her bir hedefin üzerinde ikişer adet tahta vardır. Adaylar başlangıç noktasından koşuya başlarlar. Önce, 35 m uzaklıktaki hedefteki tahtalardan bir tanesini alır başlangıç çizgisinde bulunan sepete atar. Daha sonra tek kalan diğer tahtayı alıp sepete atar. Aday uzaktaki hedeften başlayarak yakındaki hedefe doğru sırayla koşar ve tek tek tahtaları toplayıp sepete atar. Koşu en son tahtayı sepete atıp ve bitiş çizgisini (başlangıç ve bitiş çizgileri aynı yerdir) geçtikten sonra tamamlanır. Adaylar toplam 400 m koşmuş olur.

Mekik (2 dk.) Şınav (2 dk.) Hedef Koşusu (*)
Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan 60 100 55 100 1:34 ve aşağısı 100 59 97 54 98 1:35 95 58 95 53 96 1:36 90 57 92 52 94 1:37 85 56 90 51 92 1:38 80 55 87 50 90 1:39 75 54 85 49 88 1:40 70 53 82 48 86 1:41 68 52 80 47 84 1:42 66 51 77 46 82 1:43 64 50 75 45 80 1:44 62 49 72 44 78 1:45 60 48 70 43 76 1:46 58 47 67 42 74 1:47 56 46 65 41 72 1:48 54 45 62 40 70 1:49 52 44 60 39 68 1:50 50 43 57 38 66 1:51 48 42 55 37 64 1:52 46 41 52 36 62 1:53 44 40 50 35 60 1:54 42 39 47 34 58 1:55 40 38 45 33 56 1:56 35 37 42 32 54 1:57 30 36 40 31 52 1:58 25 35 37 30 50 1:59 20 34 35 29 48 2:00 10 33 32 28 46 2:01 ve yukarısı 0 32 30 27 44 31 27 26 42 30 25 25 40 29 22 24 38 28 20 23 36 27 17 22 34 26 15 21 32 25 12 20 30 24 10 19 28 23 7 18 26 22 5 17 24 21 2 16 20 16-20 1 15 18 0-15 0 14 16 13 14 12 12 11 10 10 7 9 4 6-8 1 0-5 0
– 24 –

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

1. Adı, Soyadı (*)
7. Nüfusa Kayıtlı Olduğu
İl
2. Uyruğu İlçe 3. T.C. Kimlik No. Köy/Mah. 4. Doğum Yeri Cilt No. 5. Doğum Tarihi Aile S.No. Medeni Hali 6. Telefon No.: Sıra No. Dini Ev Seri No. Veriliş Sebebi
Cep Veriliş Tarihi
Kayıtlı Ol. Nüf.İdaresi.

8. İkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres) Mahalle : Apartman/Site Adı : Cadde : Daire No. : Sokak : Köy/Belde/Kasaba : Bina/Kapı No. : İlçe : İl: 9. Daimi Adres Mahalle : Apartman/Site Adı : Cadde : Daire No. : Sokak : Köy/Belde/Kasaba : Bina/Kapı No. : İlçe : İl: 10. Öğrenim Durumu Tarih Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri Ayrılma Nedeni (**)
-’den -’e
Mezuniyet Tasdikname
İlçe : İl:

11. Son Çalıştığı İşyeri Tarih
Ünvanı (Çalıştığı İşyeri Adı)
Son Çalıştığı İşyeri Adresi İşin Nevi
-’den -’e

İlçe : İl:
12. Askerlik Durumu Başlama Tarihi Terhis Tarihi Cezaları Birliğin Adı ve Yeri

İlçe : İl:
13. Aileye Dair Bilgiler Adı Soyadı Adres (Yaşayanların)
Doğum Yeri / Tarihi
TCKN
Babasının Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Anasının Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Eşinin (***)

TABLO-5
– 25 –

Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Kardeş 1 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Kardeş 2 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Kardeş 3 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Kardeş 4 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Kardeş 5 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Kardeş 6 (****) Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

14. Hakkında Bilgi Verecek Üç Şahsın (Akraba ve eski işverenler hariç) Adı Soyadı İkamet veya İş Adresi
Doğum Yeri / Tarihi
TCKN / Mesleği
Şahıs 1 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Şahıs 2 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Şahıs 3 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkûmiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**) VAR ( ) YOK ( ) Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.
16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.
Şahsın İmzası
17.UYARI
a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur. b. (*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde belirtirler. c. (**) 10’uncu maddeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci maddeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır. ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez işareti içinde yazılacaktır. d. (****) Kardeş sayısı 6’dan fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir. e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle-Cadde-Sokak-Kapı Numarası-Köy/Kasaba-İl– İlçe” belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka “Telefon Numarası” belirtiniz. f. 8’inci, 9’uncu ve 14’üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız. g. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 2 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa
TABLO-5’İN DEVAMI DEDEVAMI
– 26 –

tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.

1. Adı Soyadı: Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı ile soyadınızı değiştirdiyseniz önceki soyadınızı şimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız. Örnek: MEHMET ALİ YILMAZ (DAĞLI)
2. Uyruğu: Uyruğunuzu yazınız.

3. T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaşlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız.
4. Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız.
5. Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.
6. Telefon Nu. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Ev telefonunuz yoksa 2. bir cep telefonu yazılabilir. Örnek 272 612 40 69
7. Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt Nu., Aile S. Nu., Sıra Nu., Seri Nu., Veriliş Tarihi, Medeni Hali, Dini, Veriliş Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. İdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan yazınız.
8. İkamet adresi: Terhis olan adaylar şu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, mahalle, sokak, cadde, kapı nu., il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu.,il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değişmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri yazmayınız.
9. Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan adresi kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız.
10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriş ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna “X” olarak işaretleyiniz.
11. Son Çalıştığı İş Yeri: Başlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılış tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız. Örnek 22.05.2012’den – 13.10.2014’e gibi. Ünvanı kısmına çalıştığı işyerinin adı yazılacak. İşin nevi kısmına yapılan iş belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), işyerinin adresi ise açık bir şekilde ilçe ve ili de içerecek şekilde yazılacaktır.
12. Askerlik Durumu: Terhis olan adaylar askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince aldığı cezaları ve terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe başlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır.
13. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. Yaşıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine adres açık olarak mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaşamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise “Vefat” yazılacaktır. TCKN: 11 haneli T.C. vatandaşlık numarası yazılacaktır. T.C. vatandaşı değilse, uyruğu yazılacaktır. (ALMAN vb.) Eş bilgisinde evlenmeden önceki soyadı ad-soyad bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALİME KURT (ÖZSOY).
14. Hakkınızda bilgi verecek şahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kişinin (akraba ve eski işverenler hariç) adı, soyadı, ikamet (ev) adresi veya iş adresi (mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirtilecek) ve telefon numarası, doğum yeri ve doğum tarihi, TCKN ve mesleği açıkça yazılacaktır.
15. Onbeşinci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X” işareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.
16. Onaltıncı maddeyi okuyup, imzanızı MAVİ MÜREKKEPLİ KALEMLE atınız.
II. UYARI: 1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız. 2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız. 3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet telefon numarasını belirtiniz. 4. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 2 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kâğıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. 5. 8’inci,9’uncu ve 14’üncü maddelerde adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız.
TABLO-5’İN DEVAMI DEDEVAMI
– 27 –

EK T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TEMİN DAİRE BAŞKANLIĞI CEBECİ / ANKARA

PER. : 47541508-8040- -17/Per.Gen.Md.Per.Tem. D.Sağ.İşl.Şb.Md.lüğü Kasım 2017 KONU : Sağlık Kurulu Muayenesi.

İLGİ : (a) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.05.2017 tarih ve 010.99-E.99-835 sayısı ile yayınlanmış ‘Sağlık Raporlarına İlişkin Usül ve Esaslar’ Konulu Genelgesi.

(b)
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği.

(c) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Personelinin Muayene Yönergesi.

1. Aşağıda açık kimliği yazılan Uzman Erbaş Adayı için; “UZMAN ERBAŞ/KOMANDO OLUR/OLAMAZ, PARAŞÜTLE ATLAR/ATLAYAMAZ” kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere ilgi (a) gereği hastanenize sevk edilmiştir.

2. İlgi (b-c) mevzuat gereğince sağlık muayenesinin yapılmasını ve düzenlenecek sağlık raporunun Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/Ankara) gönderilmesini arz ederim.

…………….. …………… Sağ.İşl.Ş.Md.

NOT: Hastane tarafından; Sağlık Kurulu Raporunun aslı, posta/kargo yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/Ankara) adresine gönderilecektir. (Adayın hastanenize başvurusundan itibaren en kısa süre içerisinde işlemlerinin bitirilerek “Aday Sağlık Raporunun” tarafımıza gönderilmesi, gerekmektedir.)

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı : T.C. Nu. :

– 28 –

ÖNEMLİ ARKA SAYFAYI OKUYUNUZ!

ADAYLARIN DİKKATİNE:
1. HASTANEYE BAŞVURMA
a. Sevk belgesini aldıktan sonra seçilen hastane temin merkezi ile aynı ilde ise 3 (üç), farklı bir ilde ise 5 (beş) iş gününde hastaneye müracaat edilip muayene işlemleri başlatılacaktır.

b. Sağlık Kuruluna nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ile birlikte müracaat edilecektir.

c. Sevk belgesinin kaybedilmesi, tahrip edilmesi, yukarıda belirtilen sürelerde müracaatın yapılmaması vb. durumlarda, idare tarafından tekrar sevk belgesi tanzim edilmeyecektir.
2. RAPOR KARARLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR VE İTİRAZ MUAYENELERİ

a. Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ile ihbar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Buna gore; Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. b. Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilir.

3. RAPORLARIN ONAYI Sağlık kurulu raporları, düzenleyen hastanelerin baştabiplikleri tarafından onaylanır. Onaylanmayan raporlar kesinlik kazanmaz.

4. RAPORLARIN VERİLECEĞİ YERLER

a. Türk Silahlı Kuvvetleri personel adaylarının sağlık yeteneklerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine uygunluğu, sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen sağlık kuruluşları tarafından belirlenir.

b. Kesinleşen sağlık kurulu raporları ve bu raporlar gereğince tesis edilen işlemler aleyhine açılan davalarda mahkeme tarafından bu raporların yeniden değerlendirilmesi Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından istenir. *Yukarıda belirtilen, anlatılan kuralları, bilgileri okudum ve anladım.

Sağlık Kurulu raporumun ve sağlık bilgilerimin, MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) ve gerekli olduğu durumlarda diğer sağlık kurumları ile elektronik ortamda paylaşılmasını ve posta yoluyla Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/Ankara) gönderilmesini arz ederim.

KİMLİK BİLGİLERİ İMZA
Adı Soyadı : T.C. Nu. :

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*