MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2017 YILI SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU Son Başvuru Tarihi : 29 Aralık 2017

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2017 YILI SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU Son Başvuru Tarihi : 29 Aralık 2017

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma Adresi :
MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ / ANKARA Posta Kodu : 06620
İrtibat Telefonu :
(0 312) 562 05 43 (Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)
Fax Numarası : (0 312) 319 43 67
Genel Ağ (İnternet) Adresi
: www.msb.gov.tr

-1-
İÇİNDEKİLER
1. GENEL HUSUSLAR 2
2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ 2
3. BAŞVURU 4
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 4
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 5
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 5
ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? 6 d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır? 6
4. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI 6
a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 6
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 7
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 7
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 8
d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 9
e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? 10
f. Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır? 10
g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 10
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI 12
6. TABLOLAR 14
TABLO-1 NİTELİK BELGESİ 14
TABLO-2 BOY VE KİLO STANDARTLARI 17
TABLO-3 DİLEKÇE 18
TABLO-4 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU 21
TABLO-5 FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI 24
7. EK – HASTANE SEVK BELGESİ 25

-2-
1. GENEL HUSUSLAR:
a. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2017 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.
b. Başvurusu kabul edilen adaylardan;
(1) Halen askerlik görevini yapmakta olan adayların sınavları, ulaşım açısından kolaylık sağlamak maksadıyla sınav çağrı bilgilerinde kendilerine tebliğ edilecek tarihlerde ve sınav merkezlerinde,
(2) Diğer adayların sınavları ise internette yayımlanacak tarihte MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA),
yapılacaktır.
c. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile MSB kararları gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, MSB tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.
ç. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme http://www.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
d. Başvurular, http://www.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacaktır.
e. Yapılan başvurular, adayların 2017 yılı içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. Ancak MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.
f. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına (MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına) (Cebeci/ANKARA) dilekçe vermek/göndermek suretiyle (mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda) müteakip sınavlara planlanabilecektir.
g. Sözleşmeli er başvuruları, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
ğ. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat yapılmaktadır, yazılı sınav yapılmamaktadır.
h. Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet, diploma, sertifika, başarı belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.
ı. Seçim aşaması sınav tarihleri http://www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.
2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ
Değerli adaylar;
Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetleri ile sözleşmeli erbaş ve
-3-
erliğe ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
a. Sözleşmeli erbaş ve er;
Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.
(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.
(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;
(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili mevzuat gereğince Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.
(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılacaktır.
(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.
b. Özlük hakları;
(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.
(2) Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.
(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.
(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.
(6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
(7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret
-4-
izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.
(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan “TSK DAYANIŞMA VAKFI”na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.
3. BAŞVURU
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar),
(3) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
-5-
(7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(8) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(10) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-1) almış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
(13) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI : Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar başvurularını, kılavuzun http://www.msb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasıyla 29 Aralık 2017 tarihine kadar http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-3’te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
(2) Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.
(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
UYARI : İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden sınav planı yapılacaktır. Adayların seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır.
(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
(3) Yıl içerisinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.
-6-
ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?
(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylananalar mühürlenecek ve zarflanacaktır.
(2) Silahaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askerî mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf ve mühürsüz nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.
UYARI : “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.
(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı / mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.
(4) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.
(5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara;
(a) Adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,
(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.
(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.
4. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.
(1) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
-7-
(2) Fiziki yeterlilik testi,
(3) Mülakat,
(4) Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri (fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için).
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
(1) Başvurusu kabul edilen;
(a) Halen askerlik görevini yapmakta olan adayların sınavları, ulaşım açısından kolaylık sağlamak maksadıyla sınav çağrı bilgilerinde kendilerine tebliğ edilecek tarihlerde ve sınav merkezlerinde,
(b) Diğer adayların sınavları ise internette yayımlanacak tarihte, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.
(2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.
UYARI : Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.
AŞTİ’den ANKARAY ile Dikimevi’ne gelinebilir.
Dikimevi metro istasyonundan yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına gelinebilir.
Dikimevi Metro İstasyonu
Toplam Mesafe : 400 m.
MSB PER.TEM. D.BŞK.LIĞI
-8-
(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,
(b) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-3),
(c) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (TABLO-1),
(ç) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk).
AÇIKLAMA : Nüfus bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.
(d) Öğrenim Diploması: Diplomanın / öğrenim belgesi (e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı veya noter onaylı fotokopisi, bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),
AÇIKLAMA : Öğrenimini yurtdışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.
(e) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar;
(I) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü arkalı fotokopisini veya,
(II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).
(f) Askerlik Durum Belgesi : Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Şubelerinden alacaklardır.
(g) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşlarına yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),
(ğ) Adayın kendisine ait son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 8 (sekiz) adet vesikalık fotoğraf,
(h) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisini getireceklerdir.
(ı) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TABLO-4): Güvenlik soruşturmasına esas olan form, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 2 adet çıktı alınarak getirilecektir.
(i) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten ve ilgili kurumdan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış onaylı belgenin aslı ve bir adet fotokopisi.
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:
Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler kayıt-kabul komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
-9-
(2) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:
(a) Fiziki yeterlilik testi (FYT); oluşturulan heyet tarafından, başvuru evrakları uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.
(b) Adaylar; hedef koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları TABLO-5’tedir.
(c) Adaylar, her bir branştan en az 1’er puan almaları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar. (ç) Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.
(d) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
(e) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.
NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).
(3) Mülakat : (a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
(b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır. (c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecektir.
(ç) Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.
d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
(1) MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan Sözleşmeli Erbaş ve Er temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “Sözleşmeli Er Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar” kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.
(2) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir. (3) Sevk belgelerinin geçerlilik süresinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir.
-10-
(4) Hastane sağlık kurulundan tarafınıza verilmiş olan Sağlık Kurulu Raporlarının bir nüshası ilgili hastane tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilecektir.
(5) Sağlık kurulu raporu olumsuz olan adayların sağlık kurulu işlemlerine itiraz etme hakları vardır; itiraz işlemleri için adayın olumsuz olarak aldığı sağlık raporu ile tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvurması gerekir.
e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
(1) Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun %50’si ve mülakat notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
(2) Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca diğer seçim aşamalarında değerlendirilirler. Bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir.
(3) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır.
(4) Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları, adayların tercihleri ve diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekler de dikkate alınarak uygun görülen sınıfa KKK.lığı tarafından sınıflandırılarak yerleştirilecektir.
f. Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır?
(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri “Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu” ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır.
(2) Güvenlik Soruşturması; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.
(3) Temel askerlik eğitimine sevk edilecek adayların arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanmış olması gerekmektedir.
g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
(2) Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinde yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
(3) Aday Bilgilendirme:
(a) Sınavlarda başarılı olan adaylar; sağlık raporu ve güvenlik soruşturma işlemlerinin sonuçları ile ilgili bilgiyi yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan aday takip programından öğrenebileceklerdir.
(b) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından yayımlanacaktır.
(c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
-11-
Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve bunun gururunu ailenize de yaşatmanız dileğiyle sizleri bekliyoruz.

Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz…

Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

-12-
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını dikkatlice tamamını okuyup anladıktan sonra, “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.
Sıra No.
Başlık Alt Başlık Açıklamalar
1
Kimlik Bilgileri
T.C. Kimlik Numarası
T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
2 Adı
Adınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
3 Soyadı
Soyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında soyadı bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde soyadı bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
4 Doğum Tarihi
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
5 Cilt Numarası
Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
6 Aile Sıra Numarası
Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
7 Sıra Numarası
Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
8
İletişim Bilgileri
Sürekli İkamet Adresi
Hâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr internet adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız. 9 İl İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz. 10 İlçe İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
11
E-posta (e-mail) adresi
Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
12
Telefon numarası (cep telefonu)

Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli olacak şekilde ve doğru olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep telefonu numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
13
Telefon numarası (ev telefonu)
Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
-13-
Sıra No.
Başlık Alt Başlık Açıklamalar
14
Eğitim Bilgileri
Eğitim durumu Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.
15 Lise türü
(Lise veya üstü mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz lise veya üstü mezunu iseniz size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.
16 Lise bölümü
(Lise veya üstü mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz lise veya üstü mezunu iseniz size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.
17 Ehliyet
Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
18 Tercihler
Tercih ettiği sınıf/branş
Adaylar tarafından sadece “SÖZLEŞMELİ ER” tercihi yapılacaktır.
19 Adli sicil kaydı

Adli sicil kaydı

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)

ÖNEMLİ NOT: 1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır. 2. Çevrimiçi (online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. 3. Tebligatlar, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağından adayların www.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Sınavlar sonrasında da olsa) mutlaka başvuru formunda güncelleme yapınız. 4. Çevrimiçi Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. 5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır. 6. Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. 7. Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir. 8. Çevrimiçi Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra ”ONAY” sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız. 9. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız. 10. Mevcut başvuru bilgilerinizi, “Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz. 11. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. 12. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

-14-
6. TABLOLAR
TABLO-1

SÖZLEŞMELİ ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ
BİRLİĞİ : ADI SOYADI : BABA ADI : RÜTBESİ : TERTİBİ : KUVVETİ : SINIFI : BRANŞI :
NİTELİKLER
Sıralı Amirler Tarafından Takdir Edilen Notlar Verilen Notların Ortalaması 1’inci Amir 2’nci Amir 3’üncü Amir 1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi
2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması 3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması (Paylaşım, Uyum Derecesi) 4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati
5. Güvenilme ve Sadakati 6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği (Anlama/Kavrama Yeteneği) 7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı 8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme (Fiziki Yetenek dahil) 9. Görev Etkinliği 10. Sorumluluk Bilinci (Verilen Görevleri Yapma Gücü) Not Toplamı Sözleşmeli Er Olup Olamayacağına ait Kanaat (Sözleşmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir.) İmzası
Adı Soyadı
Rütbesi ve Sicil Numarası
Görevi
Düzenleme Tarihi …………………………..nın Sözleşmeli Er Adaylığına Kabulü Uygundur/Uygun Değildir. O N A Y (Doldurma talimatının 5’inci maddesinde belirtilen amir tarafından) ÖNEMLİ
NOT 1: (80 ALTINDA NOT ALAN ADAYA NİTELİK BELGESİ VERİLMEZ) NOT 2: (3 AYDAN AZ ÇALIŞILMIŞ HAKKINDA KANAAT OLUŞMAMIŞ ADAYA “HENÜZ BİR KAANAT EDİLEMEMİŞTİR” ŞEKLİNDE NİTELİK BELGESİ DÜZENLENİR.) (Belge Düzenlenirken Bu Bölümü Siliniz)
FOTOĞRAF
-15-
TABLO-1’İN DEVAMI

DOLDURMA TALİMATI:
1. Bu nitelik belgesi sözleşmeli er olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir. 2. Niteliklere sıralı amirler tarafından ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. 3. Sıralı amirler tarafından; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. 4. Kanaat hanesine “SÖZLEŞMELİ ER OLMAYA LAYIKTIR/LAYIK DEĞİLDİR.” ibaresi yazılır. 5. Nitelik belgesini onay makamı; müstakil taburlarda Tabur Komutanı, alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), müstakil tabur ve alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada Eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; Kuvvet Komutanlıkları, MSB ve Gnkur.Bşk.lığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında Personel Başkanları/Genel Müdürdür.

-16-
TABLO-1’İN DEVAMI

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ KONTROL FORMU

S.NO. KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR EVET HAYIR
1 Fotoğrafı yapıştırılmış mı? (Zımba, ataş vb. ile tutturulmamalı)
2 Fotoğraf üniformalı mı?
3 Fotoğraf imzalı ve mühürlü mü?
4 Birliği yazılmış mı?
5 Adı soyadı yazılmış mı?
6 Baba adı yazılmış mı?
7 Sınıf ve rütbesi yazılmış mı?
8 Tertibi yazılmış mı?
9 T.C. Kimlik numarası yazılmış mı?
10
Kanaat hanesine “Sözleşmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir.” şeklinde kesin hüküm yazılmış mı?

11 Nitelik belgesinin 2 nüsha olarak tanzim edileceği biliniyor mu?
12
Niteliklere ayrı ayrı 10 tam not üzerinden ve notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilmiş mi?

13 Nitelikler birlik değerlendirme heyeti tarafından doldurulmuş ve imzalanmış mı?
14
Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılmış mı?

15 Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütüleceği biliniyor mu?
16
Yeterli nota sahip olmayan adayların belgelerinin şahsi dosyalarına kaldırılacağı ve daha üst makama gönderilmeyeceği biliniyor mu?

17
İlgili Kuvvet Komutanlıkların Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmelikteki doldurma talimatında belirtilen amir tarafından onaylanmış mı?

18 İmza ve mühür bloğunun altına onaylandığı tarih yazılmış mı?
19 Nitelik belgesine doldurulduğunda ÖZEL gizlilik derecesi verilmiş mi?
20 Adayın nitelikleri ile ilgili varsa ilave görüşlerin ek olarak konulacağı biliniyor mu?
21
Kapalı zarfın içine nitelik belgesi ve varsa ekleri haricinde başvuru evrakı konulmayacağı biliniyor mu?

22 Nitelik belgesi kapalı zarf içinde mi?
23 Kapalı zarf imzalanmış ve mühürlenmiş mi?
24 Adaya zarfın kendisi tarafından açılmayacağı tebliğ edilmiş mi?

-17-
TABLO-2

17 VE ÜZERİ YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARINI GÖSTEREN NOMOGRAM

Satır No
Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg) 1 162 49,8 68 2 163 50,4 69 3 164 51 72 4 165 52 72 5 166 52 72 6 167 53 73 7 168 54 73 8 169 54 74 9 170 55 75 10 171 56 76 11 172 56 77 12 173 57 78 13 174 58 79 14 175 58 80 15 176 59 81 16 177 60 81 17 178 60 82 18 179 61 83 19 180 62 84 20 181 62 85 21 182 63 86 22 183 64 87 23 184 64 88 24 185 65 89 25 186 66 90 26 187 66 91 27 188 67 92 28 189 68 93 29 190 69 94 30 191 70 95 31 192 70 96 32 193 71 97 33 194 72 98 34 195 72 99 35 196 73 100 36 197 74 101 37 198 75 102 38 199 75 103 39 200 76 104 40 201 77 105 41 202 78 106 42 203 78 107 43 204 79 108 44 205 80 109 45 206 81 110 46 207 81 111 47 208 82 112 48 209 83 114 49 210 84 115
AÇIKLAMA:
1. 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.

2. 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3. Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.

4. Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

5. Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.

-18-
TABLO-3

DİLEKÇE ÖRNEĞİ (ASKERLİK YAPMAMIŞ ADAYLAR İÇİN)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL TEMİN DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Milli Savunma Bakanlığı bağlısı K.K.K.lığına sözleşmeli er olarak başvurmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

İMZA

KİMLİĞİ : ADAY NUMARASI : T.C. KİMLİK NO. : ADI : SOYADI : DOĞUM TARİHİ : BABA ADI :

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

AÇIK ADRESİ :

TELEFON NUMARASI :

EKİ : Sınav Çağrı Belgesinin Çıktısı

-19-
TABLO-3’ÜN DEVAMI

DİLEKÇE ÖRNEĞİ (TERHİS OLMUŞ ADAYLAR İÇİN)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL TEMİN DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Milli Savunma Bakanlığı bağlısı K.K.K.lığına sözleşmeli er olarak başvurmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

İMZA

KİMLİĞİ : ADAY NUMARASI : T.C. KİMLİK NO. : ADI : SOYADI : DOĞUM TARİHİ : BABA ADI : TERHİS TARİHİ :

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

AÇIK ADRESİ :

TELEFON NUMARASI :

EKİ : Terhis Belgesi Sınav Çağrı Belgesinin Çıktısı

-20-
TABLO-3’ÜN DEVAMI

DİLEKÇE ÖRNEĞİ (HALEN SİLAHALTINDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN)

KIT’ASI : / /2017 SINIFI VE RÜTBESİ : ADI SOYADI : BABA ADI : MEMLEKETİ : DOĞUM TARİHİ : SEVK TARİHİ : İHTİSASI : TERTİBİ : T.C.KİMLİK NUMARASI : ADAY NUMARASI : Özü: Sözleşmeli Er Başvurusu Hk.

KOMUTANLIK ÖNÜNE

Milli Savunma Bakanlığı bağlısı K.K.K.lığına sözleşmeli er olarak başvurmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

İLETİŞİM BİLGİLERİ : AÇIK ADRES İ :

TELEFON NUMARASI:

EKİ : EK-A (Sınav Çağrı Belgesinin Çıktısı)

-21-
TABLO-4

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

1. Adı, Soyadı (*)
7. Nüfusa Kayıtlı Olduğu
İl
2. Uyruğu İlçe 3. T.C. Kimlik No. Köy/Mah. 4. Doğum Yeri Cilt No. 5. Doğum Tarihi Aile S.No. Medeni Hali 6. Telefon No.: Sıra No. Dini Ev Seri No. Veriliş Sebebi
Cep Veriliş Tarihi
Kayıtlı Ol. Nüf.İdaresi.

8. İkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres) Mahalle : Apartman/Site Adı : Cadde : Daire No. : Sokak : Köy/Belde/Kasaba : Bina/Kapı No. : İlçe : İl:
9. Daimi Adres Mahalle : Apartman/Site Adı : Cadde : Daire No. : Sokak : Köy/Belde/Kasaba : Bina/Kapı No. : İlçe : İl:
10. Öğrenim Durumu Tarih Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri Ayrılma Nedeni (**) -’den -’e Mezuniyet Tasdikname İlçe : İl: 11. Son Çalıştığı İşyeri Tarih Ünvanı (Çalıştığı İşyeri Adı) Son Çalıştığı İşyeri Adresi İşin Nevi -’den -’e

İlçe : İl: 12. Askerlik Durumu Başlama Tarihi Terhis Tarihi Cezaları Birliğin Adı ve Yeri

İlçe : İl:
13. Aileye Dair Bilgiler Adı Soyadı Adres (Yaşayanların)
Doğum Yeri / Tarihi
TCKN
Babasının Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Anasının Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Eşinin (***) Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

-22-
TABLO 4’ÜN DEVAMI

Kardeş 1 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Kardeş 2 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Kardeş 3 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Kardeş 4 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Kardeş 5 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Kardeş 6 (****) Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

14. Hakkında Bilgi Verecek Üç Şahsın (Akraba ve eski işverenler hariç) Adı Soyadı İkamet veya İş Adresi
Doğum Yeri / Tarihi
TCKN / Mesleği
Şahıs 1 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Şahıs 2 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

Şahıs 3 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl :

15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkûmiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**) VAR ( ) YOK ( ) Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.
16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.
Şahsın İmzası
17.UYARI
a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur. b. (*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde belirtirler. c. (**) 10’uncu maddeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci maddeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır. ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez işareti içinde yazılacaktır. d. (****) Kardeş sayısı 6’dan fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir. e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle-Cadde-Sokak-Kapı Numarası-Köy/Kasaba-İl– İlçe” belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka “Telefon Numarası” belirtiniz. f. 8’inci, 9’uncu ve 14’üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız. g. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 2 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.

-23-
TABLO 4’ÜN DEVAMI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI
1. Adı Soyadı: Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı ile soyadınızı değiştirdiyseniz önceki soyadınızı şimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız. Örnek: MEHMET ALİ YILMAZ (DAĞLI)
2. Uyruğu: Uyruğunuzu yazınız.

3. T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaşlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız.
4. Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız.
5. Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.
6. Telefon Nu. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Ev telefonunuz yoksa 2. bir cep telefonu yazılabilir. Örnek 272 612 40 69
7. Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt Nu., Aile S. Nu., Sıra Nu., Seri Nu., Veriliş Tarihi, Medeni Hali, Dini, Veriliş Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. İdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan yazınız.
8. İkamet adresi: Terhis olan adaylar şu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, mahalle, sokak, cadde, kapı nu., il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu.,il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değişmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri yazmayınız.
9. Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan adresi kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız.
10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriş ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna “X” olarak işaretleyiniz.
11. Son Çalıştığı İş Yeri: Başlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılış tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız. Örnek 22.05.2012’den – 13.10.2014’e gibi. Ünvanı kısmına çalıştığı işyerinin adı yazılacak. İşin nevi kısmına yapılan iş belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), işyerinin adresi ise açık bir şekilde ilçe ve ili de içerecek şekilde yazılacaktır.
12. Askerlik Durumu: Terhis olan adaylar askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince aldığı cezaları ve terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe başlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır.
13. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. Yaşıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine adres açık olarak mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaşamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise “Vefat” yazılacaktır. TCKN: 11 haneli T.C. vatandaşlık numarası yazılacaktır. T.C. vatandaşı değilse, uyruğu yazılacaktır. (ALMAN vb.) Eş bilgisinde evlenmeden önceki soyadı ad-soyad bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALİME KURT (ÖZSOY).
14. Hakkınızda bilgi verecek şahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kişinin (akraba ve eski işverenler hariç) adı, soyadı, ikamet (ev) adresi veya iş adresi (mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirtilecek) ve telefon numarası, doğum yeri ve doğum tarihi, TCKN ve mesleği açıkça yazılacaktır.
15. Onbeşinci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X” işareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.
16. Onaltıncı maddeyi okuyup, imzanızı MAVİ MÜREKKEPLİ KALEMLE atınız.
II. UYARI (DİKKAT!..) 1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız. 2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız. 3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet telefon numarasını belirtiniz. 4. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 2 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kâğıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. 5. 8’inci,9’uncu ve 14’üncü maddelerde adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız.

-24-
TABLO-5

SÖZLEŞMELİ ER ADAYLARI FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI

Mekik (2 dk.) Şınav (2 dk.) Hedef Koşusu (*)
Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan 60 100 55 100 1:34 ve aşağısı 100 59 97 54 98 1:35 95 58 95 53 96 1:36 90 57 92 52 94 1:37 85 56 90 51 92 1:38 80 55 87 50 90 1:39 75 54 85 49 88 1:40 70 53 82 48 86 1:41 68 52 80 47 84 1:42 66 51 77 46 82 1:43 64 50 75 45 80 1:44 62 49 72 44 78 1:45 60 48 70 43 76 1:46 58 47 67 42 74 1:47 56 46 65 41 72 1:48 54 45 62 40 70 1:49 52 44 60 39 68 1:50 50 43 57 38 66 1:51 48 42 55 37 64 1:52 46 41 52 36 62 1:53 44 40 50 35 60 1:54 42 39 47 34 58 1:55 40 38 45 33 56 1:56 35 37 42 32 54 1:57 30 36 40 31 52 1:58 25 35 37 30 50 1:59 20 34 35 29 48 2:00 10 33 32 28 46 2:01 ve yukarısı 0 32 30 27 44 31 27 26 42 30 25 25 40 29 22 24 38 28 20 23 36 27 17 22 34 26 15 21 32 25 12 20 30 24 10 19 28 23 7 18 26 22 5 17 24 21 2 16 20 16-20 1 15 18 0-15 0 14 16 13 14 12 12 11 10 10 7 9 4 6-8 1 0-5 0 (*) Hedef koşusu, 35 metre uzunluğu olan parkurda gerçekleştirilir. Aynı kulvar üzerinde ve başlangıç noktasından 15 m, 20 m, 30 m ve 35 m uzaklıklarda hedefler vardır. Her bir hedefin üzerinde ikişer adet tahta vardır. Adaylar başlangıç noktasından koşuya başlarlar. Önce, 35 m uzaklıktaki hedefteki tahtalardan bir tanesini alır başlangıç çizgisinde bulunan sepete atar. Daha sonra tek kalan diğer tahtayı alıp sepete atar. Aday uzaktaki hedeften başlayarak yakındaki hedefe doğru sırayla koşar ve tek tek tahtaları toplayıp sepete atar. Koşu en son tahtayı sepete atıp ve bitiş çizgisini (başlangıç ve bitiş çizgileri aynı yerdir) geçtikten sonra tamamlanır. Adaylar toplam 400 m koşmuş olur.

-25-
TABLO-6

EK

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TEMİN DAİRESİ BAŞKANLIĞI CEBECİ / ANKARA

PER. : 47541508-8040- -17/Per.Gen.Md.Per.Tem. D.Sağ.İşl.Şb.Md.lüğü Kasım 2017 KONU : Sağlık Kurulu Muayenesi.

HASTANE BAŞTABİPLİĞİNE

İLGİ : (a) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.05.2017 tarih ve 010.99- E.99-835 sayısı ile yayınlanmış ‘Sağlık Raporlarına İlişkin Usül ve Esaslar’ Konulu Genelgesi.

(b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği.

(c) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Muayene Yönergesi.

1. Aşağıda açık kimliği yazılan sözleşmeli er adayı için;

a. “SÖZLEŞMELİ ER OLUR/OLAMAZ’’
b. “KOMANDO OLUR/OLAMAZ”
c. “PARAŞÜTLE ATLAR/ATLAYAMAZ” kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere ilgi (a) gereği hastanenize sevk edilmiştir. 2. İlgi (b-c) mevzuat gereğince sağlık muayenesinin yapılmasını ve düzenlenecek sağlık raporunun Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/Ankara) gönderilmesini arz ederim. Sağlık İşleri Ş.Md.

NOT: Hastane tarafından; Sağlık Kurulu Raporunun aslı, posta/kargo yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/Ankara) adresine gönderilecektir. (Adayın hastanenize başvurusundan itibaren en kısa süre içerisinde işlemlerinin bitirilerek “Aday Sağlık Raporunun” tarafımıza gönderilmesi, gerekmektedir.)

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı : T.C. Nu. :

ÖNEMLİ ARKA SAYFAYI OKUYUNUZ!

-26-

ADAYLARIN DİKKATİNE: 1. HASTANEYE BAŞVURMA

a. Sevk belgesini aldıktan sonra seçilen hastane temin merkezi ile aynı ilde ise 3 (üç), farklı bir ilde ise 5 (beş) iş gününde hastaneye müracaat edilip muayene işlemleri başlatılacaktır.

b. Sağlık Kuruluna nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ile birlikte müracaat edilecektir.

c. Sevk belgesinin kaybedilmesi, tahrip edilmesi, yukarıda belirtilen sürelerde müracaatın yapılmaması vb. durumlarda, idare tarafından tekrar sevk belgesi tanzim edilmeyecektir.

2. RAPOR KARARLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR VE İTİRAZ MUAYENELERİ

a. Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ile ihbar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Buna gore;

Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. b. Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilir.

3. RAPORLARIN ONAYI

Sağlık kurulu raporları, düzenleyen hastanelerin baştabiplikleri tarafından onaylanır. Onaylanmayan raporlar kesinlik kazanmaz.

4. RAPORLARIN VERİLECEĞİ YERLER

a. Türk Silahlı Kuvvetleri personel adaylarının sağlık yeteneklerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine uygunluğu, sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen sağlık kuruluşları tarafından belirlenir.

b. Kesinleşen sağlık kurulu raporları ve bu raporlar gereğince tesis edilen işlemler aleyhine açılan davalarda mahkeme tarafından bu raporların yeniden değerlendirilmesi Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından istenir.

*Yukarıda belirtilen, anlatılan kuralları, bilgileri okudum ve anladım.

Sağlık Kurulu raporumun ve sağlık bilgilerimin, MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) ve gerekli olduğu durumlarda diğer sağlık kurumları ile elektronik ortamda paylaşılmasını ve posta yoluyla Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/Ankara) gönderilmesini arz ederim.

KİMLİK BİLGİLERİ İMZA

Adı Soyadı : T.C. Nu. :

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*