ADNAN​ ​ MENDERES​ ​ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ​ ​ PERSONEL​ ​ (657​ ​ SAYILI​ ​ KANUNUN​ ​ 4/B)​ ​ ALIM​ ​ İLANI

ADNAN​ ​ MENDERES​ ​ ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ​ ​ PERSONEL​ ​ (657​ ​ SAYILI​ ​ KANUNUN​ ​ 4/B)​ ​ ALIM​ ​ İLANI
Üniversitemiz Hastanesine (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılıKararnameyeekli28.06.2007tarihve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ​ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar​ ’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen​ ​ pozisyonlarda​ ​ sözleşmeli​ ​ personel​ ​ alınacaktır.

S.NO ÜNVANI ADET ARANILAN​ ​ NİTELİKLER
1
HEMŞİRE
1
Sağlık meslek liselerinin hemşirelik programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin çocuk acil bölümünde en az 4 yıl çalışmış olmak. Yenidoğan yoğun​ ​ bakım​ ​ hemşireliği​ ​ sempozyumuna​ ​ katılmış​ ​ olmak.
2
HEMŞİRE
1
Fakülte veya yüksekokulların hemşirelik bölümü lisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin genel cerrahi yoğun bakım ünitelerindeen az 1 yıl çalışmış olmak. Bebek bakımı ve annebabaeğitimiprogramınakatılmış olmak.
3
HEMŞİRE
1
Fakülte veya yüksekokulların hemşirelik bölümü lisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum servisi ile , üroloji ve kardiyoloji servislerinde en az toplam 2 yıl çalışmış olmak. Yenidoğan​ ​ ölümlerinin​ ​ azaltılması​ ​ çalışmaları​ ​ kapsamında​ ​ kursa​ ​ katılmış​ ​ olmak.
4
SAĞLIK TEKNİKERİ
1
Tıbbı görüntüleme teknikerliği önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin MR, floroskopi, röntgen, kemik dansitometri birimlerinde en aztoplam3yılçalışmışolmak.Radyasyondankorunmagörevlisi belgesi, tanısal radyolojide radyasyondan korunma konulu kursa, Sectra PACS sistem​ ​ yöneticisi​ ​ eğitimine​
​ katılmış​ ​ olmak.
5

SAĞLIK TEKNİKERİ
1
Odyometri önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin odyometri biriminde en az 2 yıl çalışmış olmak. Klinik vokoloji ve ENG/VNG testlerinin pratik yaklaşımkursuna,yenidoğanişitmetaramaprogramıuygulayıcı eğitimine​ ​
​ ​ katılmış​ ​ olmak.

6
SAĞLIK TEKNİKERİ
2
Anestezi teknikerliği önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin ameliyathane ve anesteziyoloji birimlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak. Kan gazı cihazı kullanıcı eğitimi, konjenital kalp cerrahisi anestezi ve rejyonel ve girişimsel ağrı tedavilerinde sedasyon uygulama tecrübesi olmak, temel ve ileri yaşamdesteğieğitimi,anestezicihazısterilizasyonuvekalıbrasyon eğitimlerine​ ​ katılmış​ ​ olmak.
7
SAĞLIK TEKNİKERİ

1
Anestezi teknikerliği önlisans programı mezunu, üniversitelerin diş hekimliği fakültesi​ ​ ameliyathane​ ​ bölümünde​ ​ en​ ​ az​ ​ 2​ ​ yıl​ ​ çalışmış​ ​ olmak.
8
SAĞLIK TEKNİKERİ
1
Tıbbı laboratuvar önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin fototerapi ünitesinde en az 10 yıl çalışmış olmak. Hastane infeksiyonları​ ​ eğitim​ ​
​ ​ programına​ ​ katılmış​ ​ olmak.
9

DİĞER​ ​ SAĞLIK PERSONELİ
2
Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyeni programı mezunu, uygulama ve araştırma hastaneleri veya devlet hastanelerinin acil servisi veya nükleer tıp kliniği​ ​ veya​ ​ yoğun​ ​ bakım​ ​
​ ​ ünitelerinde​ ​ en​ ​ az​ ​ toplam​ ​ 10​ ​ yıl​ ​ çalışmış​ ​ olmak.
10
DİĞER​ ​ SAĞLIK PERSONELİ
1
Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyeni programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin acil yoğun bakım ünitesi, acil servis ve üroloji servislerinde​ ​ en​ ​ az​ ​ toplam​ ​ 5​ ​ yıl​ ​ çalışmış​ ​ olmak.

NOT: ​ Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilenşartlarıyerinegetirmeyenadaylarınsözleşmeleri1(bir) ay​ ​ içerisinde​ ​ fesh​ ​ edilecektir. I-GENEL​ ​ ŞARTLAR: 1-​ ​ Başvuracak​ ​ adaylarda​ ​ yukarıda​ ​ belirtilen​ ​ özel​ ​ şartlar​ ​ ile​ ​ 657​ ​ sayılı​ ​ Kanunun​ ​ 48.​ ​ maddesinde​ ​ belirtilen​ ​ genel​ ​ şartlar​ ​ aranır. 2- 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94​ ​ puanı​ ​ esas​ ​ alınacaktır. 3-Sınav​ ​ tarihi​ ​ itibariyle​ ​ en​ ​ az​ ​ (18)​ ​ yaşını​ ​ tamamlamış​ ​ olmak, 4-Herhangi​ ​ bir​ ​ Sosyal​ ​ Güvenlik​ ​ Kurumundan​ ​ emeklilik​ ​ veya​ ​ yaşlılık​ ​ aylığı​ ​ almıyor​ ​ olmak. 5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenlerhizmetsözleşmesineaykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde BakanlarKurulukararıile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli​ ​ personel​ ​ pozisyonlarında​ ​ istihdam​ ​ edilemezler.​ ​ Hükmüne​ ​ uygun​ ​ olması. II-BAŞVURU​ ​ YERİ​ ​ VE​ ​ ŞEKLİ: Adayların başvurularını ​ www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tamveeksiksizdoldurarakistenenbelgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi HastaneBaşmüdürlüğü,Kepez/AYDINadresineşahsenbaşvurmalarıgerekmektedir.AdaylarınPostayoluylayaptıkları başvurular​ ​ kabul​ ​ edilmeyecektir. İstenen​ ​ Belgeler; 1)​ ​ Başvuru​ ​ Formu​ ​ (​ www.adu.edu.tr​
​ ​
​ adresinde​ ​ temin​ ​ edilecektir.) 2)​ ​ 2016​ ​ KPSS​ ​ Sınav​ ​ Sonuç​ ​ Belgesi 3)​ ​ Öğrenim​ ​ Belgesi 4)​ ​ Nüfus​ ​ Cüzdanı​ ​ Fotokopisi 5)​ ​ 1​ ​ Adet​ ​ Resim 6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış olduklarıkurumunantetlikağıdı ile HemşirelikHizmetleriMüdürlüğü,BaşmüdürlükveyaBaşhekimliktarafındanıslakimzavekaşeileonaylanmışyazıveSosyal Güvenlik​ ​ Kurumu​ ​ hizmet​ ​ dökümü​ ​ ile​ ​ belgelendirilmesi​ ​ gerekmektedir. III-BAŞVURULARIN​ ​ DEĞERLENDİRİLMESİ​ ​ VE​ ​ SONUÇLARI: KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hakkazananadaylarınsonuçbelgesiÖSYMkayıtlarıilekontroledilecektir.Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç3(Üç)güniçerisinde ​ www.adu.edu.tr adresindenilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanınadaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 güniçindeadaygörevinebaşlamakzorundadır.Busüreiçerisindegörevebaşlamayanlar haklarını​ ​ kaybederler.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*